ZASADY ROZLICZANIA – POMOC DLA UCZESTNIKÓW N1 i N2

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zgodnie z zapisami dokumentów Regulaminu oraz zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia:

 1. WSPRACIE POMOSTOWE – zgodnie z umową – będzie Państwu wypłacane za okres od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zapisami CEiDG do 6 miesięcy. Potem będziecie mieli Państwo szansę na złożenie kolejnego wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego – przedłużonego. O tym, kiedy będziecie mieli Państwo możliwość złożenia tych wniosków, poinformujemy Państwa poprzez stronę www projektu oraz mailowo.
 2. Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości
  w danym miesiącu, mogą zostać wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia okres realizacji danego wsparcia pomostowego określonego w umowie
  .
 3. Wydatki w ramach przyznanego wsparcia pomostowego powinny zostać poniesione w okresie na jaki zawarta została umowa.
 4. Uczestnik może zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego wsparcia pomostowego, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych, a także okresu wydatkowania wsparcia. Zmianom nie podlega część wsparcia przeznaczona na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne.
 5. Wniosek o zmiany w harmonogramie, musi zostać złożony w formie pisemnej, w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana powinna wejść w życie. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu lub gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta.
 6. Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT) zatem nie uwzględniają Państwo VAT-u jako kosztu kwalifikowalnego.
 7. Co do zasady wsparcie pomostowe wypłacane będzie w miesięcznych ratach.
 8. Rozliczenie wydatków nastąpi poprzez składanie do Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o. o. zestawienia poniesionych wydatków w oparciu o dokumenty księgowe [z badanego okresu]. Zestawienie złożone zostanie formularzu stanowiącym Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. ZGD Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentów źródłowych.

Tyle dokumenty, na których opiera się nasza współpraca. Aby uporządkować jednak naszą współpracę sugerujemy następujące postępowanie.

Tak jak wcześniej – jeżeli zmiana jest nieznaczna (nie przekracza 10%) Uczestnik nie musi się do nas zgłaszać o wyrażenie zgody.

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO (INWESTYCYJNEGO)

Zgodnie z zapisami dokumentów Regulaminu oraz zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia:

 1. Co do zasady Uczestnik projektu powinien ponieść wydatki w ramach wsparcia finansowego po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Dopuszcza się możliwość sfinansowania wydatków ze środków własnych i otrzymanie ich refundacji po podpisaniu Umowy.
  W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez UP w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Uczestnik powinien zwrócić się do Beneficjenta o wyrażenie zgody w tym zakresie w formie pisemnej oraz poinformowania jednocześnie o dacie zarejestrowania działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko.
 3. Warunkiem rozliczenia udzielonego dofinansowania tj. określenia kwalifikowalności stawki jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika projektu dokumentów / dowodów potwierdzających prowadzenie przez niego dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy. Do tego rodzaju dokumentów/dowodów można zaliczyć m.in.:

a) dokumentację księgową;

b) potwierdzenia odprowadzania składek na ZUS;

c) umowy z klientami;

d) wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności;

e) stronę internetową działalności gospodarczej, itp.

Załącznik nr 16 będą Państwo składać co dwa miesiące w terminach do: 30 września 2021, 30 listopada i 31 stycznia 2022 roku.

Kolejne miesięczne raty będą płacone w terminie umożliwiającym Państwu ich wykorzystanie. Jako, że obowiązkiem ZGD Sp. z o. o. jest pozyskanie potwierdzenia opłacania przez uczestnika projektu EFS składek ZUS będziemy prosili, aby Pastwo przesyłali do nas potwierdzenie dokonania takiej wpłaty. Będzie ono podstawą do udzielenia wsparcia pomostowego.

Co miesiąc będą również Państwo zobowiązani przesyłać na adres aip@zgd.com.pl skan potwierdzający opłacenie składek ZUS.

Uczestnik projektu jest zobowiązany gromadzić dokumenty potwierdzające faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej oraz bezwzględnie udostępnić je na potrzeby kontroli prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty do tego uprawnione.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz