AKTUALNIE TRWAJĄCE NABORY

NUMER NABORUTERMIN NABORUGRUPY DOCELOWE
NABÓR NR 118.01.2021 – 22.01.2021

[nabór zakończony]

OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. a
REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[szczegóły w ogłoszeniu o naborze]

NABÓR NR 215.02.2021 – 19.02.2021OSOBY Z POZOSTAŁYCH GRUP

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. b
REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[szczegóły w ogłoszeniu o naborze]

NABÓR NR 314.04.2021 – 21.04.2021OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. a
REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[szczegóły w ogłoszeniu o naborze]

NABÓR NR 430.06.2021 – 07.07.2021OSOBY Z POZOSTAŁYCH GRUP

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. b
REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[szczegóły w ogłoszeniu o naborze]

NABÓR NR 5Nabór się nie odbędzie z uwagi na wyczerpanie limitu dostępnych miejsc w projekcieOSOBY POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. a
REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[szczegóły w ogłoszeniu o naborze]

NABÓR NR 6terminy będą systematycznie uzupełniane

UWAGA! Ogłoszenie kolejnych naborów konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu

OSOBY Z POZOSTAŁYCH GRUP

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. b
REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[szczegóły w ogłoszeniu o naborze]

NABÓR NR 7Nabór się nie odbędzie z uwagi na wyczerpanie limitu dostępnych miejsc w projekcie.OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. a
REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[szczegóły w ogłoszeniu o naborze]

NABÓR NR 8Nabór się nie odbędzie z uwagi na wyczerpanie limitu dostępnych miejsc w projekcie.OSOBY Z POZOSTAŁYCH GRUP

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. b
REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
[szczegóły w ogłoszeniu o naborze]

TERMIN NABORU:

 • rozpoczęcie – 30.06.2021 [wersja papierowa od godziny 08:00, wersja elektroniczna od początku dnia 00:01]
 • zakończenie – 07.07.2021 [wersja papierowa do godziny 15:00, wersja elektroniczna do końca dnia 23:59]

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Nabór nr 4 – skierowany jest do osób fizycznych powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin) planujących rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w miastach** wchodzących w skład OSI w subregionie centralnym woj. śląskiego, które należą do pozostałych grup:

 • osób ubogich pracujących***
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia***
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny
 • reemigrantów, w tym repatriantów
 • imigrantów, w tym osoby polskiego pochodzenia

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Definicje wszystkich grup znajdują się w regulaminie rekrutacji.


**Jako miasto należy rozumieć: gminę miasto na prawach powiatu lub gminę miejsko-wiejską.

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE:

 • W powiecie będziński gminy: Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Sławków
 • W powiecie bieruńsko-lędziński gminy: Bieruń, Imielin, Lędziny,
 • W powiecie gliwicki gminy: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek
 • W powiecie lubliniecki gminy: Woźniki
 • W powiecie mikołowski gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne
 • W powiecie pszczyński gminy: Pszczyna
 • W powiecie tarnogórskim gminy: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry
 • W powiecie zawierciański gminy: Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Zawiercie, Łazy

MIASTA:
Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Lubliniec

Szczegółowa informacja znajduje się w „Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 4 Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie

UWAGA! Nabór nie jest prowadzony dla osób które nie pracują tj. są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zwłaszcza tymi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy


***Wysokość uzyskanego wynagrodzenia weryfikowana jest w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu [przystąpienie do projektu rozumiane jest jako pierwszy dzień udziału w szkoleniu]DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA

Kandydat w w/w terminie złożyć musi następujące dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami w nim zawartymi

Szczegółowa informacja znajduje się w „Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 5 Dokumenty rekrutacyjne

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobraniaSPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Kandydatów/tek oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w następujący sposób:

 1. W Biurze Projektu – wyłączenie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu minimum 1 dzień roboczy przed planowanym złożeniem dokumentów. Przez wyjątkową sytuację rozumie się brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres biura projektu. Za datę wpływu dokumentów uznaje się datę doręczenia przesyłki do biura projektu.
 3. W formie elektronicznej z dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub dokumentami z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowanym.
  Dokumenty należy składać na adres e-mail aip@zgd.com.pl  zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  Zaleca się wysyłanie całości dokumentacji w postaci jednego pliku umieszczonego w folderze skompresowanym np. zip., 7zip. zabezpieczonego dodatkowo hasłem dostępu (dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydata/tki) a następnie zaleca się:
  • W pierwszym e-mailu – przesłanie dokumentów w zalecanej formie czarno-białych plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 5 MB,
  • W drugim e-mailu – przesłanie hasła dostępu w treści kolejnej wiadomości umożliwiającego dostęp do złożonych dokumentów.
   W temacie wiadomości winno być wpisane „Zgłoszenie do projektu „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!” wraz z imieniem i nazwiskiem Kandydata/tki oraz numerem naboru (Nabór nr 1)”.
   Dokumenty muszą być wysłane z adresu e-mail Kandydata/tki wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
   Zaleca się przy wysłaniu wiadomości e-mail skorzystania z opcji „żądaj potwierdzenia doręczenia”.

UWAGA!

Przed wysłaniem dokumentu należy zweryfikować czy przesłane hasło umożliwia otwarcie spakowanych plików

Kandydat, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu oryginalnej wersji (papierowej) dokumentów, które zostały złożone w formie elektronicznej (w formie podpisanego skanu) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia terminu naboru. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres Biura Projektu.

Szczegółowe formy składania zgłoszeń zostały opisane w „Regulaminie rekrutacji uczestników” w § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobraniaMIEJSCE NABORU: 

 • W wersji papierowej: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
  ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno
  (Budynek GRUPY CARGO)
  SIEDZIBA FIRMY: Łętowski CONSULTING
 • W formie elektronicznej: aip@zgd.com.pl


KONTAKT W SPAWIE NABORU:

tel. 513 834 429

e-mail: aip@zgd.com.plKONTAKT W SPAWIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE PROJEKTU:

 • tel. 505 – 454 – 504
 • tel. 517 – 921 – 652
 • tel. 795 – 501 – 714