NABÓR NR 4 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Szanowni Uczestnicy Naboru nr 4.

Informujemy, że w dniach od 01 października 2021 roku do dnia 11 października 2021 roku (do godziny 15:00) przyjmowane będą zgodnie z zapisami zawartymi w §4 Procedura składania biznesplanów oraz § 10 Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego “REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”.

Przyjmowane będą:

 1. biznes plany oraz załączniki do niego:
  • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji;
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT);
  • zbiór oświadczeń – Załącznik nr 13 do niniejszego wniosku:
   • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projekt oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
   • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
   • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
   • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
   • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,
  • Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
   • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
   • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).
 2. Formularze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego:
 3. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy;
 7. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 8. oświadczenia uczestnika;

W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo informację mailową dotyczącą naboru biznes planów i formularzy wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Przypominamy, że wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (biznes plan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oraz w dwóch egzemplarzach formularz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Jaworznie we wskazanym terminie.

Dokumenty dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowywania dokumentów lub problemów technicznych związanych np. z ich odczytem, koniecznością przesłania drogą mailową – prosimy o kontakt z Koordynatorem na adres aip@zgd.com.pl lub po nr telefonu 513-834-429.

W celu umówienia się na złożenie dokumentów w Biurze Projektów w Jaworznie – bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem pod numerami telefonów: tel. 518 517 498 lub 513 834 429 w celu ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz