NABÓR 1 – NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo.

Informujemy, o możliwości składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Zgodnie z zapisami Regulaminu: „Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 45 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 2.600,00 zł (dwóch tysięcy sześciuset złotych) miesięcznie„.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (zgodny z załącznik nr 6) wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis (ZAŁĄCZNIK NR 7);
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ZAŁĄCZNIK NR 9);
  • harmonogram rzeczowo-finansowy (ZAŁACZNIK NR 18);
  • oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (ZAŁACZNIK NR 14);
  • oświadczenia uczestnika (ZAŁĄCZNIK NR 13);

Termin na złożenie Państwa wniosków od dnia 24.11.2021 roku do 10.12.2021 roku do godziny 15:00.

Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo pod tym linkiem https://aip.zgd.com.pl/informacja-o-naborze-biznes-planow-i-wnioskow-o-wsparcie-pomostowe/

Przypominamy, że wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami). Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Jaworznie we wskazanym terminie. Dokumenty dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowywania dokumentów lub problemów technicznych związanych np. z ich odczytem, koniecznością przesłania drogą mailową – prosimy o kontakt z Koordynatorem na adres aip@gd.com.pl lub po nr telefonu 513 834 429.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz