WSPARCIE POMOSTOWE – KWESTIE ZWIĄZANE Z KOSZTAMI NETTO – BRUTTO

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że koszty rozliczane w ramach wsparcia pomostowego powinny być kosztami netto.

W związku z powyższym pojawia się wiele pytań na ten temat i wątpliwości natury księgowej, szczególnie od tych Państwa, których działalność nie jest zarejestrowana jako działalność obarczona podatkiem VAT.

Poniżej przedstawiamy Państwu korespondencję z Instytucją Pośredniczącą w tym temacie i interpretację Instytucji Pośredniczącej w tym zakresie. Mamy nadzieję, że pozwoli to Państwu jednoznacznie zinterpretować stosowane przez siebie rozwiązania dotyczące kosztów netto.

Zapytanie uczestniczki:

Dzień dobry,

Otrzymałam wsparcie finansowe i pomostowe ze środków unijnych na założenie i prowadzenie działalności w województwie śląskim.

Chciałabym zapytać czy będąc osobą podmiotowo zwolnioną z VAT-u powinnam rozliczać wsparcie pomostowe w kwotach netto czy brutto? Czyli czy VAT może być w moim przypadku pokrywany ze wsparcia czy powinnam go pokrywać z własnej kieszeni?

Odpowiedź IOK:

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na wiadomość […]  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż zgodnie z zapisami  Regulaminu konkursu RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto, czyli bez podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, wsparcie pomostowe jest udzielane w kwocie netto bez względu na status podatkowy uczestnika. W sytuacji, gdy od zakupionych przez uczestnika towarów lub usług nie jest naliczany podatek VAT, kwota brutto i netto wsparcia pomostowego jest taka sama (rozliczenie wsparcia pomostowego nastąpi do całkowitej wysokości wydatku). Jeżeli natomiast od zakupionych towarów lub usług został naliczony podatek VAT, rozliczenie nastąpi tylko do kwoty netto, z uwzględnieniem różnych stawek podatku VAT.

Mam nadzieję, że zamieszczone wyjaśnienie pozwoli Państwu uniknąć potencjalnych błędów w wydatkowaniu i rozliczaniu udzielonego przez nas wsparcia.

NABÓR NR 1 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo.

Informuję, że zakończono ocenę merytoryczną Państwa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Poniżej znajduje się tabela z wynikami oceny. Informacja została również dołączona w formie załącznika do treści niniejszej aktualizacji.

l.p.NR FORMULARZAWYNIK OCENY FORMALNEJ
101/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
202/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
303/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
404/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
505/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
606/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
707/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
808/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
909/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1010/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1111/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1212/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1313/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1414/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1515/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1616/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1717/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1818/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
1919/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2020/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2121/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2222/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2323/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2424/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2525/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2626/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2727/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2828/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
2929/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE
3030/ZGD/WP2/2021OCENA POZYTYWNA – PRZYZNANO WSPARCIE

Pracownicy Biura Projektu będą się kontaktowali z Państwem w sprawie ustalenia terminu i warunków podpisania umów związanych z otrzymanym wsparciem.

NABÓR 2 – INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE.

Informujemy, o możliwości składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Zgodnie z zapisami Regulaminu: „Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 45 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 2.600,00 zł (dwóch tysięcy sześciuset złotych) miesięcznie„.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (zgodny z załącznik nr 6) wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis (ZAŁĄCZNIK NR 7);
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ZAŁĄCZNIK NR 9);
 • harmonogram rzeczowo-finansowy (ZAŁACZNIK NR 18);
 • oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (ZAŁACZNIK NR 14);
 • oświadczenia uczestnika (ZAŁĄCZNIK NR 13);

Termin na złożenie Państwa wniosków od dnia 10.01.2022 roku do 21.01.2022 roku do godziny 15:00.

Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo pod tym linkiem https://aip.zgd.com.pl/informacja-o-naborze-biznes-planow-i-wnioskow-o-wsparcie-pomostowe/

Przypominamy, że wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami). Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Jaworznie we wskazanym terminie. Dokumenty dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowywania dokumentów lub problemów technicznych związanych np. z ich odczytem, koniecznością przesłania drogą mailową – prosimy o kontakt z Koordynatorem na adres aip@gd.com.pl lub po nr telefonu 513 834 429.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA BIURA PROJEKTU

Szanowni Uczestnicy!

Z okazji nadchodzących Świąt, chcielibyśmy Wam wszystkim życzyć dużo zdrowia, sukcesów w prowadzaniu działalności gospodarczej i cierpliwości do wymagań biurokratycznych w Projekcie, i w życiu.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w dniu 24 GRUDNIA 2021 roku oraz w dniu 07 stycznia 2022 roku zarówno Biuro Projektu w Jaworznie, jak i Biuro Projektu w Szczecnie będą nieczynne.

NABÓR 1 – OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo.

Informuję, że w dniu dzisiejszym zakończyła się ocena formalna wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej o której zostaniecie Państwo poinformowani po jej zakończeniu.

l.p.NR FORMULARZAWYNIK OCENY FORMALNEJ
101/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
202/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
303/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
404/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
505/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
606/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
707/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
808/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
909/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1010/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1111/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1212/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1313/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1414/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1515/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1616/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1717/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1818/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
1919/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2020/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2121/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2222/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2323/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2424/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2525/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2626/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2727/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2828/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
2929/ZGD/WP2/2021SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Lista wniosków z wynikami oceny została również zamieszczona w załączniku do tej informacji.

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU! NOBORY 1, 2 oraz 3.

Szanowni Uczestnicy Naborów!

Chcieliśmy przypomnieć Państwu o obowiązku składania ZAŁĄCZNIKÓW NR 16 – ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO!

Większość wydatków ponoszonych przez Państwa w ramach realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaplanowali Państwo w swoich biznes planach na miesiące, które już zostały zakończone. W związku z powyższym mają Państwo obowiązek złożyć, niezwłocznie po zakończeniu wydatkowania środków, swoje rozliczenie do Biura Projektu. Najlepiej zrobić to wysyłając maila z rozliczeniem (w formacie excel) na adres aip@zgd.com.pl celem weryfikacji jego prawidłowości przez pracowników Biura Projektu.

Bardzo prosimy tych z Państwa, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku, a już zakończyli zgodnie z biznes planem wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, o przysłanie ROZLICZENIA WSPARCIA FINANSOWEGO do dnia 31.12.2021 roku.

W przypadku nie otrzymania rozliczenia Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o zmuszona będzie do wstrzymania wypłacania Państwu środków udzielonych Państwu w ramach wsparcia pomostowego (podstawowego lub przedłużonego), do czasu wywiązania się Państwa z tego obowiązku.

W razie pytań proszę o kontakt z Koordynatorem Projektu – Panem Arkadiuszem Mielczarkiem w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu 513 834 429.

Bardzo prosimy o priorytetowe potraktowanie tej informacji.

NABÓR 1 – NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo.

Informujemy, o możliwości składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Zgodnie z zapisami Regulaminu: „Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 45 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 2.600,00 zł (dwóch tysięcy sześciuset złotych) miesięcznie„.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (zgodny z załącznik nr 6) wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis (ZAŁĄCZNIK NR 7);
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ZAŁĄCZNIK NR 9);
 • harmonogram rzeczowo-finansowy (ZAŁACZNIK NR 18);
 • oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (ZAŁACZNIK NR 14);
 • oświadczenia uczestnika (ZAŁĄCZNIK NR 13);

Termin na złożenie Państwa wniosków od dnia 24.11.2021 roku do 10.12.2021 roku do godziny 15:00.

Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo pod tym linkiem https://aip.zgd.com.pl/informacja-o-naborze-biznes-planow-i-wnioskow-o-wsparcie-pomostowe/

Przypominamy, że wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami). Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Jaworznie we wskazanym terminie. Dokumenty dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowywania dokumentów lub problemów technicznych związanych np. z ich odczytem, koniecznością przesłania drogą mailową – prosimy o kontakt z Koordynatorem na adres aip@gd.com.pl lub po nr telefonu 513 834 429.

NABÓR NR 4 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej złożonych przez Państwa biznes planów.

Lista z wynikami znajduje się poniżej i w formie załącznika do niniejszej informacji.

Wszystkim Państwu gratulujemy sukcesu i informujemy, że niedługo otrzymają Państwo oficjalną korespondencję w sprawie wyników, po czym rozpocznie się procedura przygotowania do podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego.

Numer biznes planuLiczba zdobytych punktówPrzyznano/ Nie przyznano wsparcia finansowego
01/AiP/BW/N484,00Przyznano wsparcie finansowe
02/AiP/BW/N489,00Przyznano wsparcie finansowe
03/AiP/BW/N479,00Przyznano wsparcie finansowe
04/AiP/BW/N483,00Przyznano wsparcie finansowe
05/AiP/BW/N491,00Przyznano wsparcie finansowe
06/AiP/BW/N488,00Przyznano wsparcie finansowe
07/AiP/BW/N479,50Przyznano wsparcie finansowe
08/AiP/BW/N489,00Przyznano wsparcie finansowe
09/AiP/BW/N484,00Przyznano wsparcie finansowe
10/AiP/BW/N486,50Przyznano wsparcie finansowe
11/AiP/BW/N481,00Przyznano wsparcie finansowe
12/AiP/BW/N484,50Przyznano wsparcie finansowe
13/AiP/BW/N484,00Przyznano wsparcie finansowe
14/AiP/BW/N492,50Przyznano wsparcie finansowe
15/AiP/BW/N488,50Przyznano wsparcie finansowe

OZNACZENIE ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Szanowni Państwo.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oznaczenia środków trwałych zakupywanych w ramach wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej przekazujemy Państwu wzory informacji, które należy wydrukować (w odpowiedniej, dostosowanej do obiektu skali) i nakleić na zakupiony sprzęt.

Proszę zwrócić uwagę, żeby wykorzystać odpowiedni szablon. Jeżeli drukujecie Państwo informację w kolorze – kolorowy, jeżeli w czerni i bieli – ten czarno-biały. Kontrola zwraca uwagę na takie szczegóły.

NABÓR NR 4 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Szanowni Uczestnicy Naboru nr 4.

Informujemy, że w dniach od 01 października 2021 roku do dnia 11 października 2021 roku (do godziny 15:00) przyjmowane będą zgodnie z zapisami zawartymi w §4 Procedura składania biznesplanów oraz § 10 Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego “REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”.

Przyjmowane będą:

 1. biznes plany oraz załączniki do niego:
  • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji;
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT);
  • zbiór oświadczeń – Załącznik nr 13 do niniejszego wniosku:
   • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projekt oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
   • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
   • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
   • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
   • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,
  • Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
   • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
   • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).
 2. Formularze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego:
 3. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy;
 7. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 8. oświadczenia uczestnika;

W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo informację mailową dotyczącą naboru biznes planów i formularzy wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Przypominamy, że wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (biznes plan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oraz w dwóch egzemplarzach formularz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Jaworznie we wskazanym terminie.

Dokumenty dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowywania dokumentów lub problemów technicznych związanych np. z ich odczytem, koniecznością przesłania drogą mailową – prosimy o kontakt z Koordynatorem na adres aip@zgd.com.pl lub po nr telefonu 513-834-429.

W celu umówienia się na złożenie dokumentów w Biurze Projektów w Jaworznie – bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem pod numerami telefonów: tel. 518 517 498 lub 513 834 429 w celu ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów.