NABÓR NR 4 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Szanowni Uczestnicy Naboru nr 4.

Informujemy, że w dniach od 01 października 2021 roku do dnia 08 października 2021 roku (do godziny 15:00) przyjmowane będą zgodnie z zapisami zawartymi w §4 Procedura składania biznesplanów oraz § 10 Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego “REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”.

Przyjmowane będą:

 1. biznes plany oraz załączniki do niego:
  • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji;
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT);
  • zbiór oświadczeń – Załącznik nr 13 do niniejszego wniosku:
   • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projekt oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
   • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
   • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
   • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
   • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,
  • Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
   • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
   • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).
 2. Formularze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego:
 3. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy;
 7. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 8. oświadczenia uczestnika;

W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo informację mailową dotyczącą naboru biznes planów i formularzy wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Przypominamy, że wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (biznes plan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oraz w dwóch egzemplarzach formularz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Jaworznie we wskazanym terminie.

Dokumenty dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowywania dokumentów lub problemów technicznych związanych np. z ich odczytem, koniecznością przesłania drogą mailową – prosimy o kontakt z Koordynatorem na adres aip@zgd.com.pl lub po nr telefonu 513-834-429.

W celu umówienia się na złożenie dokumentów w Biurze Projektów w Jaworznie – bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem pod numerami telefonów: tel. 880-789-347 lub 513 834 429 w celu ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów.

NABÓR NR 3 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

Szanowni Państwo.

Jako załączniki do niniejszej aktualizacji zamieszczam instrukcję dotyczącą wnoszenia zabezpieczeń do zawieranych umów, jak również wzory dokumentów potrzebnych do zakończenia procesu podpisywania umów. Same umowy znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

W celu podpisania umowy/umów muszą Państwo:

 1. Założyć działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie.
 2. Wybrać formę zabezpieczenia – w tym celu wypełniacie Państwo OŚWIADCZENIE O WYBORZE ZABEZPIECZENIA.
 3. Wskazujecie swój stan cywilny – w tym celu wypełniacie Państwo – OŚWIADCZENIE O POZOSTANIANIU_NIE POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM [Uczestnik projektu_ Poręczyciel].
 4. Składacie Państwo ponownie Załącznik nr 13 – oświadczenia Uczestnika Projektu.
 5. Składacie Państwo OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA – konto to powinno być przypisane do Waszej działalności. Zaleca się, dla czytelności rozliczeń finansowych i postępowań skarbowych, aby konto związane z prowadzoną działalnością gospodarczą BYŁO INNE niż konto osobiste. Pozwoli to na uniknięcie pomyłek w wydatkowaniu środków lub też uznania przez odpowiednie instytucje skarbowe wydatków jako niekwalifikowalnych lub nie powiązanych z działalnością gospodarczą, czy też wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne.

Zgodnie z przyjętą formą zabezpieczenia umów muszą Państwo również zapoznać się z dokumentami i procedurą jej wniesienia przedstawioną w “INSTRUKCJI O WNIESIENIU ZABEZPIECZENIA”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o bezpośredni kontakt z Biurem Projektu lub Koordynatorem Projektu.

NABÓR NR 3 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej złożonych przez Państwa biznes planów.

Lista z wynikami znajduje się poniżej i w formie załącznika do niniejszej informacji.

Wszystkim Państwu gratulujemy sukcesu i informujemy, że niedługo otrzymają Państwo oficjalną korespondencję w sprawie wyników, po czym rozpocznie się procedura przygotowania do podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego.

Numer biznes planuLiczba zdobytych punktówPrzyznano/ Nie przyznano wsparcia finansowego
01/AiP/BW/N392,50Przyznano wsparcie finansowe
02/AiP/BW/N378,00Przyznano wsparcie finansowe
03/AiP/BW/N392,50Przyznano wsparcie finansowe
04/AiP/BW/N393,00Przyznano wsparcie finansowe
05/AiP/BW/N384,00Przyznano wsparcie finansowe
06/AiP/BW/N385,00Przyznano wsparcie finansowe
07/AiP/BW/N387,50Przyznano wsparcie finansowe
08/AiP/BW/N378,50Przyznano wsparcie finansowe
09/AiP/BW/N372,00Przyznano wsparcie finansowe
10/AiP/BW/N394,00Przyznano wsparcie finansowe
11/AiP/BW/N387,00Przyznano wsparcie finansowe
12/AiP/BW/N382,00Przyznano wsparcie finansowe

ZASADY ROZLICZANIA – POMOC DLA UCZESTNIKÓW N1 i N2

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zgodnie z zapisami dokumentów Regulaminu oraz zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia:

 1. WSPRACIE POMOSTOWE – zgodnie z umową – będzie Państwu wypłacane za okres od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zapisami CEiDG do 6 miesięcy. Potem będziecie mieli Państwo szansę na złożenie kolejnego wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego – przedłużonego. O tym, kiedy będziecie mieli Państwo możliwość złożenia tych wniosków, poinformujemy Państwa poprzez stronę www projektu oraz mailowo.
 2. Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości
  w danym miesiącu, mogą zostać wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia okres realizacji danego wsparcia pomostowego określonego w umowie
  .
 3. Wydatki w ramach przyznanego wsparcia pomostowego powinny zostać poniesione w okresie na jaki zawarta została umowa.
 4. Uczestnik może zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego wsparcia pomostowego, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych, a także okresu wydatkowania wsparcia. Zmianom nie podlega część wsparcia przeznaczona na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne.
 5. Wniosek o zmiany w harmonogramie, musi zostać złożony w formie pisemnej, w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana powinna wejść w życie. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu lub gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta.
 6. Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT) zatem nie uwzględniają Państwo VAT-u jako kosztu kwalifikowalnego.
 7. Co do zasady wsparcie pomostowe wypłacane będzie w miesięcznych ratach.
 8. Rozliczenie wydatków nastąpi poprzez składanie do Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o. o. zestawienia poniesionych wydatków w oparciu o dokumenty księgowe [z badanego okresu]. Zestawienie złożone zostanie formularzu stanowiącym Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. ZGD Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentów źródłowych.

Tyle dokumenty, na których opiera się nasza współpraca. Aby uporządkować jednak naszą współpracę sugerujemy następujące postępowanie.

Tak jak wcześniej – jeżeli zmiana jest nieznaczna (nie przekracza 10%) Uczestnik nie musi się do nas zgłaszać o wyrażenie zgody.

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO (INWESTYCYJNEGO)

Zgodnie z zapisami dokumentów Regulaminu oraz zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia:

 1. Co do zasady Uczestnik projektu powinien ponieść wydatki w ramach wsparcia finansowego po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Dopuszcza się możliwość sfinansowania wydatków ze środków własnych i otrzymanie ich refundacji po podpisaniu Umowy.
  W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez UP w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Uczestnik powinien zwrócić się do Beneficjenta o wyrażenie zgody w tym zakresie w formie pisemnej oraz poinformowania jednocześnie o dacie zarejestrowania działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko.
 3. Warunkiem rozliczenia udzielonego dofinansowania tj. określenia kwalifikowalności stawki jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika projektu dokumentów / dowodów potwierdzających prowadzenie przez niego dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy. Do tego rodzaju dokumentów/dowodów można zaliczyć m.in.:

a) dokumentację księgową;

b) potwierdzenia odprowadzania składek na ZUS;

c) umowy z klientami;

d) wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności;

e) stronę internetową działalności gospodarczej, itp.

Załącznik nr 16 będą Państwo składać co dwa miesiące w terminach do: 30 września 2021, 30 listopada i 31 stycznia 2022 roku.

Kolejne miesięczne raty będą płacone w terminie umożliwiającym Państwu ich wykorzystanie. Jako, że obowiązkiem ZGD Sp. z o. o. jest pozyskanie potwierdzenia opłacania przez uczestnika projektu EFS składek ZUS będziemy prosili, aby Pastwo przesyłali do nas potwierdzenie dokonania takiej wpłaty. Będzie ono podstawą do udzielenia wsparcia pomostowego.

Co miesiąc będą również Państwo zobowiązani przesyłać na adres aip@zgd.com.pl skan potwierdzający opłacenie składek ZUS.

Uczestnik projektu jest zobowiązany gromadzić dokumenty potwierdzające faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej oraz bezwzględnie udostępnić je na potrzeby kontroli prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty do tego uprawnione.

NABÓR NR 4 – WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę Kandydatów, którzy zgłosili chęć swojego uczestnictwa w Projekcie podczas Naboru nr 4.

Poniżej przedstawiamy listę uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału, oraz listę rezerwową – tych Kandydatów, którzy uzyskali odpowiednią liczbę punktów, lecz nie dostali się do projektu z powodu wyczerpania limitu miejsc przewidzianych w ramach Naboru nr 4.

LISTA UCZESTNIKÓW

GRUPA VII

KOBIETY

Lp.NUMER FORMULARZA  LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
110/AiP/N485,5
202/AiP/N483
314/AiP/N479,5
407/AiP/N475,5
504/AiP/N473,5
609/AiP/N473
705/AiP/N473
826/AiP/N472,5

MĘŻCZYŹNI
Lp.NUMER FORMULARZA  LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
123/AiP/N481,5
216/AiP/N479
313/AiP/N474
4028AiP/N473,5


LISTA REZERWOWA

KANDYDACI, KTÓRZY UZYSKALI ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ PUNKTÓW LECZ NIE DOSTALI SIĘ
Z POWODU WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC PRZEWIDZIANYCH
W RAMACH NABORU NR 
4

KOBIETY

Lp.NUMER FORMULARZA  LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
119/AiP/N467,5
225/AiP/N467
315/AiP/N466,5
411/AiP/N466
520/AiP/N464

MĘŻCZYŹNI

Lp.NUMER FORMULARZA  LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
103/AiP/N466,5
221/AiP/N464
318/AiP/N461,5

Wszystkim Państwu dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia na dalszych etapach Projektu.

Informację o wynikach otrzymacie Państwo również za pomocą poczty elektronicznej, w której poinstruujemy Państwa, co do przebiegu dalszych działań zmierzających do rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie.

NABÓR NR 2 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

Szanowni Państwo.

Jako załączniki do niniejszej aktualizacji zamieszczam instrukcję dotyczącą wnoszenia zabezpieczeń do zawieranych umów, jak również wzory dokumentów potrzebnych do zakończenia procesu podpisywania umów. Same umowy znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

W celu podpisania umowy/umów muszą Państwo:

 1. Założyć działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie.
 2. Wybrać formę zabezpieczenia – w tym celu wypełniacie Państwo OŚWIADCZENIE O WYBORZE ZABEZPIECZENIA.
 3. Wskazujecie swój stan cywilny – w tym celu wypełniacie Państwo – OŚWIADCZENIE O POZOSTANIANIU_NIE POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM [Uczestnik projektu_ Poręczyciel].
 4. Składacie Państwo ponownie Załącznik nr 13 – oświadczenia Uczestnika Projektu.
 5. Składacie Państwo OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA – konto to powinno być przypisane do Waszej działalności. Zaleca się, dla czytelności rozliczeń finansowych i postępowań skarbowych, aby konto związane z prowadzoną działalnością gospodarczą BYŁO INNE niż konto osobiste. Pozwoli to na uniknięcie pomyłek w wydatkowaniu środków lub też uznania przez odpowiednie instytucje skarbowe wydatków jako niekwalifikowalnych lub nie powiązanych z działalnością gospodarczą, czy też wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne.

Zgodnie z przyjętą formą zabezpieczenia umów muszą Państwo również zapoznać się z dokumentami i procedurą jej wniesienia przedstawioną w “INSTRUKCJI O WNIESIENIU ZABEZPIECZENIA”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o bezpośredni kontakt z Biurem Projektu lub Koordynatorem Projektu.

NABÓR NR 2 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej złożonych przez Państwa biznes planów.

Lista z wynikami znajduje się poniżej i w formie załącznika do niniejszej informacji.

Wszystkim Państwu gratulujemy sukcesu i informujemy, że niedługo otrzymają Państwo oficjalną korespondencję w sprawie wyników, po czym rozpocznie się procedura przygotowania do podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego.

Numer biznes planuLiczba zdobytych punktówPrzyznano/ Nie przyznano wsparcia finansowego
01/AiP/BW/N288,00Przyznano wsparcie finansowe
02/AiP/BW/N286,00Przyznano wsparcie finansowe
03/AiP/BW/N268,00Przyznano wsparcie finansowe
04/AiP/BW/N279,00Przyznano wsparcie finansowe
05/AiP/BW/N294,50Przyznano wsparcie finansowe
06/AiP/BW/N286,00Przyznano wsparcie finansowe
07/AiP/BW/N280,00Przyznano wsparcie finansowe
08/AiP/BW/N293,50Przyznano wsparcie finansowe
09/AiP/BW/N295,00Przyznano wsparcie finansowe
10/AiP/BW/N290,00Przyznano wsparcie finansowe
11/AiP/BW/N268,50Przyznano wsparcie finansowe
12/AiP/BW/N285,00Przyznano wsparcie finansowe
13/AiP/BW/N284,00Przyznano wsparcie finansowe
14/AiP/BW/N280,00Przyznano wsparcie finansowe
15/AiP/BW/N275,50Przyznano wsparcie finansowe

W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo również informację drogą mailową dotyczącą podpisywania umów o udzielenie wsparcia w projekcie.

NABÓR 4 – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna formularzy zgłoszonych w ramach Naboru nr 4.

Poniżej znajdziecie Państwo listę Kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru – rozmowy z doradcą zawodowym. Termin tej rozmowy, jak również miejsce w którym ona się odbędzie, zostaną ustalone indywidualnie z każdym Kandydatem przez Pracowników Biura Projektu w Jaworznie.

Zarówno Kandydaci, którzy dostali się do kolejnego etapu naboru, jak również Ci, których formularze nie zdobyły wymaganej, minimalnej ilości punktów, otrzymają niedługo maila z informacją zawierającą uzasadnienie ilość przyznanych punktów oraz karty oceny. Bardzo proszę o sprawdzenie maili, które podali Państwo jako maile do kontaktu w swoich formularzach oraz, w przypadku braku wspomnianej wiadomości, sprawdzenie tak zwanego SPAMU. W przypadku nie otrzymania informacji przez Uczestnika do końca jutrzejszego dnia prosimy o pilny kontakt z Biurem Projektu lub z Koordynatorem Projektu.

Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie, który otrzymali weryfikację negatywną bądź uznali, że otrzymali niewystarczającą liczbę punktów, mają prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 “REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”

Odwołanie w formie pisemnej składa się wraz z uzasadnieniem, w terminie do 3 dni roboczych od dnia trzymania informacji o wynikach oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego. Odwołania, które zostaną dostarczone do Biura Projektu po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w rekrutacji i życzymy dalszych sukcesów.

NABÓR NR 3 – INFORMACJA O NABORZE BIZNES PLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Szanowni Uczestnicy Naboru nr 3.

Informujemy, że w dniach od 09 sierpnia 2021 roku do dnia 16 sierpnia 2021 roku (do godziny 15:00) przyjmowane będą zgodnie z zapisami zawartymi w §4 Procedura składania biznesplanów oraz § 10 Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego “REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”.

Przyjmowane będą:

 1. biznes plany oraz załączniki do niego:
  • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji;
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT);
  • zbiór oświadczeń – Załącznik nr 13 do niniejszego wniosku:
   • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projekt oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
   • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
   • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
   • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
   • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,
  • Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
   • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
   • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).
 2. Formularze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego:
 3. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy;
 7. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 8. oświadczenia uczestnika;

W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo informację mailową dotyczącą naboru biznes planów i formularzy wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Przypominamy, że wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (biznes plan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oraz w dwóch egzemplarzach formularz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Jaworznie we wskazanym terminie.

Dokumenty dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowywania dokumentów lub problemów technicznych związanych np. z ich odczytem, koniecznością przesłania drogą mailową – prosimy o kontakt z Koordynatorem na adres aip@zgd.com.pl lub po nr telefonu 513 834 429.

W celu umówienia się na złożenie dokumentów w Biurze Projektów w Jaworznie – bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem pod numerami telefonów: tel. 880-789-347 lub 513 834 429 w celu ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów.

NABÓR NR 1 – KWESTIE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM UMÓW ORAZ ICH PODPISYWANIEM

Szanowni Państwo.

Jako załączniki do niniejszej aktualizacji zamieszczam instrukcję dotyczącą wnoszenia zabezpieczeń do zawieranych umów, jak również wzory dokumentów potrzebnych do zakończenia procesu podpisywania umów. Same umowy znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

W celu podpisania umowy/umów muszą Państwo:

 1. Założyć działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie.
 2. Wybrać formę zabezpieczenia – w tym celu wypełniacie Państwo OŚWIADCZENIE O WYBORZE ZABEZPIECZENIA.
 3. Wskazujecie swój stan cywilny – w tym celu wypełniacie Państwo – OŚWIADCZENIE O POZOSTANIANIU_NIE POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM [Uczestnik projektu_ Poręczyciel].
 4. Składacie Państwo ponownie Załącznik nr 13 – oświadczenia Uczestnika Projektu.
 5. Składacie Państwo OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA – konto to powinno być przypisane do Waszej działalności. Zaleca się, dla czytelności rozliczeń finansowych i postępowań skarbowych, aby konto związane z prowadzoną działalnością gospodarczą BYŁO INNE niż konto osobiste. Pozwoli to na uniknięcie pomyłek w wydatkowaniu środków lub też uznania przez odpowiednie instytucje skarbowe wydatków jako niekwalifikowalnych lub nie powiązanych z działalnością gospodarczą, czy też wydatkowaniu środków publicznych na cele prywatne.

Zgodnie z przyjętą formą zabezpieczenia umów muszą Państwo również zapoznać się z dokumentami i procedurą jej wniesienia przedstawioną w “INSTRUKCJI O WNIESIENIU ZABEZPIECZENIA”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o bezpośredni kontakt z Biurem Projektu lub Koordynatorem Projektu.